Jom kippurim (Den smíření, Den přikrytí vin)

Také v případě Jom kippurim vám ty nejzákladnější informace (podobně jako jinde) poskytne Wiki, praxe a vlastní úsudek. Lamedwaw se pokusi pouze ukázat tento víceméně vrchol židovského liturgického roku ve světle, které může inspirovat. Cesta je ve vašich rukou. Do té vám mluvit nemůžeme. Záleží na vás, jakým způsobem a k čemu si tento svátek oddělíte, jak se sami oddělíte a čím pro vás bude, protože čímsi být může. -- Připravili jsme opět pel-mel pohledů. Možná se točí v kruhu, možná stoupá po spirále. Chcete-li stoupejte s námi ...
Kapparot je speciální rituál prováděný během "Erev Jom kippurim", tedy dopoledne v předvečer svátku, plný pokory, ale také pohanských názvuků. Přesto ho tradice i kabalisté dokázali prosadit, uhájit ho natolik, že je v řadě obcí dodržován dodnes.
Tefila zaka je inspirativní kontemplace, původně určená chazanovi. Ujalo se však, že ji jako kontemplativní text studují všichni - muži i ženy - rovněž během odpoledních hodin v předvečer Jom kippurim
Kol nidrej "Všechny naše sliby" ... neznamená, že co slíbím tady "dole" lidem tady "dole", to mohu po vyslovení této modlitby porušit. Všechny naše Nebesům dané sliby, které jsme nestihli splnit anebo vyslovili pošetile, neuvážlivě (a právě těch se to týká) nepřestávají být závazkem, dokud ho nezruší Nebesa ...
Traktát Joma je talmudický traktát ze druhé části sbírky tzv. Moed - tedy časů a pravidelných cyklů, který se zabývá přímo průběhem liturgie během Jom kippurim kdysi v chrámu. Studuje se kdykoli mezi Roš ha-šana a Jom kippurim, nejpozději však po večerní jom-kippurové liturgii - tedy mezi večerní a ranní službou.
Unetane tokef O výjimečnosti tohoto dne a výjimečnosti tešuvy - modlitbu znáte již z bloku věnovanému Roš ha-šana
Důvody k tešuvě (8) - (Jesodej tešuva) - vstupní úvaha/ modlitba do liturgie Roš ha-šana; dokument-word; celkem 6 stran - ke stažení

  1. Úvodní vstup do toho svátku -- video    (you tube)
  2. Vrtěti kohoutem -- "Kapparot" (přímý link) - text ke stažení
  3. "Tefila zaka" (přímý link na Kešet) - text nr. 7 ke stažení
  4. "Kol nidrej" (video s překladem) - 4:15
  5. "Traktát Joma" (mišnaot); -- link na Kešet - text nr. 8 ke stažení
  6. Unetane tokef (text s překladem)     you tube vám už nabídne další hudební verze

  7. "Mikdaš"      (Chrám, jeho architektura a symbolika)
  8. Důvody k tešuvě -- Tentokrát slovem !
  9. Tešuva na Jom kippur -- (Co smiřuje Jom kippurim ?) přímý link - text ke stažení

  10. Jom kippurim 5772     sváteční kalendář    
    (Ćást textů k Jom kippurim vydalo nakladatelství Bergman)
Lamedwaw 2007