Tehilim - Žaltář

Pro poslech dalších žalmů, prosíme, využij tlačítko "o stránku zpět" - Jako dárek k Roš ha-šana 5773 začínáme s reloadem žalmů z imeem-sajtu na trvanlivější (placený) sound-cloud. Funkční jsou prozatím pouze všechny žalmy na značkou =ooo= - Děkujeme za toleranci a příjemný poslech Vašich oblíbených ...

První kniha
Hebrejské znění tehilim si můžete poslechnout již dnes ...
   1.Tehilim 1      ...      Na lavici posměvačů
   2.Tehilim 2      ...      "Lama ragšu gojjim"
   3.Tehilim 3      ...      Žalm Davidův (před Abšalomem)
   4.Tehilim 4      ...      "Rigzu we-al techetau"
   5.Tehilim 5      ...      "We-ani be-rav chasdecha..."
   6.Tehilim 6      ...      "Mrtví na tebe nevzpomínají... (šabat - havdala)"
   7.Tehilim 7      ...      Osvědčení neviny
   8.Tehilim 8      ...      Davidův na gittit (Co jest člověk...)
   9.Tehilim 9      ...      Davidův na mutlaben
   10.Tehilim 10    ...    "Proč se skrýváš..."
   16.Tehilim 16    ...    Zlatý zpěv Davidův (Šiviti)
===ooo===
   11.Tehilim 11    ...    "Uleť s hory jako ptáče..."
   12.Tehilim 12    ...    "Spomoz, ó Vznešený...""
   13.Tehilim 13    ...    "Až dokud..."
   14.Tehilim 14    ...    "Říká blázen ... není B*ha"
   15.Tehilim 15    ...    "Kdo bude přebývat ... "
   17.Tehilim 17    ...    Modlitba Davidova
   18.Tehilim 18    ...    Vznešený, Skála má ...
   19.Tehilim 19    ...    Nebesa vypravují slávu ...
   20.Tehilim 20    ...    Vznešený, zachovávej nás ...
   21.Tehilim 21    ...    V síle tvé raduje se král ...
   22.Tehilim 22    ...    B-že, proč jsi mne opustil ...
   23.Tehilim 23    ...    H*spodin je můj pastýř ...
   24.Tehilim 24    ...    H*spodinova je země .. kdo stane na hoře Svatosti ...(Davidův)

   31.Tehilim 31    ...    V tebe, Vznešený, doufám ...
   32.Tehilim 32    ...    Davidův, vyučující - Blažený, komu odpuštěno přestoupení ...
   33.Tehilim 33    ...    Radujte se ve Vznešeném ...
   34.Tehilim 34    ...    Okuste a vizte ...
   35.Tehilim 35    ...    Suď se s těmi, kdo se soudí se mnou...
   36.Tehilim 36    ...    Přednímu z kantorů, Davidův - Převrácenost nešlechtných mne ujišťuje ...

Druhá kniha
Hebrejské znění tehilim si můžete poslechnout již dnes ...

   49.Tehilim 49    ...    Všichni jsme smrtelní ...
   55.Tehilim 55    ...    Vyučující Davidův - Kéž bych měl křídla...
   56.Tehilim 56    ...    Zlatý Davidův ...
   69.Tehilim 69    ...    Přednímu z kantorů na šošanim ...

Třetí kniha
Hebrejské znění tehilim si můžete poslechnout již dnes ...

   86.Tehilim 86    ...    Davidova modlitba ...
   88.Tehilim 88    ...    Synů Korach, na machalat ...
   89.Tehilim 89    ...    Etana Ezrachi - Kdo z lidí neokusí smrti ?

Čtvrtá kniha
Hebrejské znění tehilim si můžete poslechnout již dnes ...

   90.Tehilim 90    ...    Modlitba Mojžíše ...
   91.Tehilim 91    ...    Jošev be seser... (Ten kdo v skrýši Nejvyššího...)
   102.Tehilim 102    ...    Le-ani, chi-jaatof - Modlitba chudého...
   103.Tehilim 103    ...    Dobrořeč duše má... (Dnové člověka jsou jako tráva)
   104.Tehilim 104    ...    Dobrořeč duše má... (Oděl ses světlem)

Pátá kniha
Hebrejské znění tehilim si můžete poslechnout již dnes ...

   107.Tehilim 107    ...    Oslavujte ... neboť jest laskavý
   113.Tehilim 113    ...    Mi-mizrach šemeš ad mevoo ... (Halel)
   114.Tehilim 114    ...    Když vycházel Jisroel z Micrajim... (Halel)
   115.Tehilim 115    ...    Ne nám, Vznešený... (Halel)
   116.Tehilim 116    ...    Miluji Hospodina... (Halel)
   117.Tehilim 117    ...    Velebte ho všichni... (Halel)
   118.Tehilim 118    ...    Hodu l-Adonaj, ki tov ... (Halel)
   128.Tehilim 128    ...    Píseň stupňů ... (Kabalat šabat)
   142.Tehilim 142    ...    Vyučující Davidův (... v jeskyni)
   143.Tehilim 143    ...    Nevcházej v soud ...

Lamedwaw 2007